ADHD   har inte hög ärftlighet och är inte "neuropsykiatri" utan stress-sårbarhet. Diagnosen kan  vara aktuell för barn och ungdomar som har problem med koncentration och ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Diagnosen i DSM IV grundar sig på att man uppfyller 

A 6 av 9 symtomkriterier OCH ytterligare fyra kriterier   B symtom före sju års ålder  C problem inom minst två områden (tex skola och hemma)  D Kliniskt signifikant funktionsnedsättning  och  E Symtomen förklaras inte bättre av annan psykisk störning (tex depression, ångest, trauma) differentialdiagnos

Det sista kriteriet känner  få till och det nämns nästan aldrig i massmedia.


Många experter och även Socialstyrelsen och SBU presenterar ADHD som det vanligaste "neuropsykiatriska funktionshindret" dvs att det har biologisk orsak och dessutom att ADHD är i hög grad ärftligt se mer nedan.


Tomas Ljungberg, som , docent i psykofarmakologi tidigare professor, hjärnforskare har granskat så gott som all forskning om ADHD i boken ADHD i ett nytt ljus och kommer till slutsatsen

” det (är ) inte vetenskapligt hållbart att benämna ADHD för ett ’neuropsykiatriskt funktionshinder’. Begreppet bör därför inte längre användas i detta sammanhang. Den modell som bäst kan förklara uppkomsten är en stress-sårbarhetsmodell.” 

Utdrag boken slutkapitel som sammanfattning smf1smf2,  smf3


Forskning om AD/HD en presentation av professor Tomas Ljungberg med en bra och kort sammanfattning av hans synpunkter i frågan Neuropsykiatri eller stress-sårbarhet som förklaringsmodell 

-lite om aktuell forskning?  31 mars 2011


ADHD har inte bevisats vara ärftligt!

Många läkare,  Socialstyrelsen och naturligtvis läkemedelsindustrin påstår att man vet att ADHD är ärftligt.  Även patientföreningen Attention för ut detta. 

Men det är helt fel.

T.ex. har hävdats hög ärftlighet, 80 %, vilket är helt fel! För det första har originalartiklarna siffror på 40-80%, medan neuropsykiatriförespråkare konsekvent väljer den högre siffran och mot originalförfattarnas egen bedömning. För det andra är det heritabilitet man visat, vilket är något helt annat än ärftlighet vilket lätt förstås av att TBC också har en heritabilitet på 80 %, fast vi vet att TBC orsakas av en bakterie. Heritabilitet är ett mått på hur mycket av variansen i en population som beror på gener. Det betyder inte att 40-80% av orsaken är genetisk! En varians som när det gäller TBC handlar om motståndskraft. Men utan bakterie ingen TBC. Så med stor sannolikhet samma med ADHD - utan miljöpåverkan ingen ADHD. För det tredje har det nu på senaste åren visats att det finns en ospecifik ärftlighet, dvs. för olika psykiska tillstånd,  men på 15%,  vilket helt stödjer just en stress sårbarhetsmodell och inte “neuropsykiatri”.

 Mer om heritabilitet, diagnos och differentialdiagnos i 

Till kritiken av en felaktig och förenklad bild av ADHD.


Föreningen Attention skriver också om "Tillkommande problem" vilket är helt vilseledande då det man bara talar om att barn med  ADHD kan få ångest depression mm.

Men det avgörande är differentialdiagnostik dvs man kan ha alla symtom (enl A kriterier) på ADHD men det kan ändå bättre förklaras av tex ångest , depression eller trauma. Se mer om det ovan i Till kritiken...